Gmina Końskie członkiem klastra energetycznego Drukuj Email
(2013-07-09)
W piątek 5 lipca br. burmistrz Michał Cichocki podpisał umowę ze Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii w zakresie działań Świętokrzysko – Podkarpackiego Klastra Energetycznego. W ten sposób gmina Końskie przystąpiła do Konsorcjum Energetycznego, który funkcjonuje w ramach w/w działania.
 
Członkowie Klastra funkcjonują przede wszystkim w oparciu o konkretne potrzeby energetyczne danego regionu. Sygnatariuszami umowy tworzącej Świętokrzysko – Podkarpacki Klaster Energetyczny są przedsiębiorcy, jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty prowadzące działalność wytwórczą, handlową, edukacyjną, budowlaną i usługową związaną z rozwojem oraz promocją Odnawialnych Źródeł Energii, Efektywnego Wykorzystania Energii na terenie Polski Wschodniej, a w szczególności w Regionie Świętokrzyskim i Podkarpackim.

Jako członkowie klastra będziemy mogli korzystać z opracowań analiz ekologiczno-energetycznych. Jest to usługa, która obejmuje zarówno inwentaryzację zasobów eko - energetycznych, jak i analizę szans rozwoju pod kątem efektywnego wykorzystania energii odnawialnej. Tego rodzaju analizy obejmują również badania związane z gospodarką odpadami komunalnymi czy pomiary kierunków i prędkości wiatru niezbędne do budowy farm wiatrowych. Ponadto przygotowujemy się do współpracy z krajami Unii Europejskiej w celu zapoznania się z europejskimi wdrożeniami i przykładami w zakresie energetyki odnawialnej, wspieranie działań innowacyjnych poprzez poszukiwanie i pomoc w pozyskiwaniu krajowych i unijnych źródeł finansowania projektów na rzecz energetyki odnawialnej i przede wszystkim promocja członków klastra na arenie międzynarodowej. Współpraca z klastrem energetycznym zapewni rozwój lokalny poprzez podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat efektywnego wykorzystania energii.

Klaster lobbuje za zwiększeniem efektywnego wykorzystania energii zarówno w odniesieniu do energii konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Wiemy, że w kraju dominuje technologia wytwarzania energii w oparciu o węgiel, ale w takim stopniu jak teraz, będzie mogła być w Polsce stosowana przez najwyżej kilkanaście lat – znaczącą rolę w tej sytuacji odgrywają przesłanki ekologiczne oraz unijne i światowe trendy. Plany Unii Europejskiej zakładają zmniejszenie zużycia energii o 20% do 2020 roku, przy jednoczesnym zwiększeniu udziału energii z odnawialnych źródeł o 15% w miejsce energii konwencjonalnej i obniżeniu o 20% poziomu emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla – CO2. Dlatego też w swoich działaniach klaster energetyczny promuje innowacje związane z tymi obszarami które wprowadzają nowoczesne technologie przyjazne środowisku naturalnemu.