Aktualności arrow Zasady gospodarki odpadami
Zasady gospodarki odpadami w Gminie Końskie Drukuj Email

Obowiązujące przepisy na terenie Miasta i Gminy Końskie regulujące obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Uwaga:
 
Informacje dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów:
 
Do pobrania:
Obowiązujące harmonogramy wywozu nieczystości stałych komunalnych i segregowanych na terenie Miasta i Gminy Końskie:

Obowiązujące uchwały Rady Miejskiej w Końskich regulujące funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

  1. Uchwała Nr XXI/237/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Końskie, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
  2. Uchwała Nr XVII/148/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
  3. Uchwała Nr XVII/149/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  4. Uchwała Nr XXIV/225/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie
  5. Uchwała nr XXIV/226/2016 Rada Miejska w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  6. Uchwała nr XXIV/227/2016 Rada Miejska w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  7. Uchwała nr XXIV/228/2016 Rada Miejska w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  8. Uchwała nr XXIV/233/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa
 
 

Uchwałą Nr XVII/148/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, określono dla:

1. właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawkę opłaty:
1) od 1 osoby zamieszkałej, w przypadku osiągnięcia wymaganego poziomu segregacji określonego odrębną uchwałą – 4,00 zł/mc,
2) od 1 osoby zamieszkałej – 8,00 zł/mc.

2. właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stawkę opłaty od pojemnika
1) pojemności 0,11 m3 - 15,60 zł,
2) pojemności 0,12 m3 - 17,10 zł,
3) pojemności 0,24 m3 - 34,10 zł,
4) pojemności 1,1 m3 - 156,30 zł,
5) pojemności 4,5 m3 - 639,60 zł,
6) pojemności 7 m3 - 994,90 zł.

W przypadku osiągnięcia wymaganego poziomu segregacji określonego odrębną uchwałą stawki opłaty za pojemnik wynoszą:
1) pojemności 0,11 m3 - 9,40 zł,
2) pojemności 0,12 m3 - 10,20 zł,
3) pojemności 0,24 m3 - 20,50 zł,
4) pojemności 1,1 m3 - 93,80 zł,
5) pojemności 4,5 m3 - 383,70 zł,
6) pojemności 7 m3 - 596,90 zł.

3. właścicieli nieruchomości posiadających domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok w wysokości
1) od 1 domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 34,00 zł,
2) od 1 domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku osiągnięcia wymaganego poziomu segregacji określonego odrębną uchwałą – 20,00 zł.

Uznaje się, że w roku bieżącym odpady zbierane są w sposób selektywny, gdy co najmniej 40% ogólnej objętości oddanych odpadów komunalnych w roku poprzednim stanowiły odpady zebrane selektywnie.

Zadeklarowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być uiszczana bez wezwania w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, przelewem na rachunek bankowy nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 lub do inkasentów w przypadku sołectw w terminie do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość opadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze  lub danych uzyskanych z innych źródeł.

Deklarację należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich pokój nr  9 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie. W celu zaczerpnięcia większej ilości informacji zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr 41 372 32 49 wewn. 306.