Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności Drukuj Email
 
 
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. REWITALIZACJA MIASTA KOŃSKIE POPRZEZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ STAWÓW NA BROWARACH ORAZ PRZY ULICY ZIELONEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 6. WZMOCNIENIE OŚRODKÓW MIEJSKICH
I REWITALIZACJA MAŁYCH MIAST

DZIAŁANIE 6.1. WZMOCNIENIE REGIONALNYCH I SUB-REGIONALNYCH OŚRODKÓW WZROSTUNazwa Projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Końskie poprzez zagospodarowanie terenu wokół stawów na Browarach oraz przy ulicy Zielonej”

Całkowita wartość wydatków Projektu wynosi 4 879 119,27 PLN, w tym koszty kwalifikowane 4 703 099,67PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiąca 60% wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 2 821 859,80PLN.

Umowa nr UDA-RPSW.06.01.00-26-696/09-00 o dofinansowanie Projektu
WND-RPSW.06.01.00-26-696/09 została zawarta w Kielcach dnia 03 kwietnia 2014 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie - Beneficjentem.
 
 
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 
 
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. REWITALIZACJA MIASTA KOŃSKIE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 6. WZMOCNIENIE OŚRODKÓW MIEJSKICH
I REWITALIZACJA MAŁYCH MIAST

DZIAŁANIE 6.1. WZMOCNIENIE REGIONALNYCH I SUB-REGIONALNYCH OŚRODKÓW WZROSTUNazwa Projektu pn. „Rewitalizacja miasta Końskie”

Całkowita wartość wydatków Projektu wynosi 8 734 715,99 PLN, w tym koszty kwalifikowane 6 756 585,46 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiąca 60% wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 4 053 951,27 PLN.

Umowa nr UDA-RPSW.06.01.00-26-348/08-00 o dofinansowanie Projektu
WND-RPSW.06.01.00-26-348/08 została zawarta w Kielcach dnia 20 grudnia 2010r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie - Beneficjentem.

Przedmiotem Projektu jest rewitalizacja centrum miasta oraz Parku Miejskiego im. Tarnowskich w Końskich.
 
 
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 
 
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ – DRÓG, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I WODOCIĄGOWEJ DLA TERENÓW ZABUDOWY PRODUKCJI W CZĘŚCI TERENU KOŃSKICH I SOŁECTWA KORNICA
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 2. WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI, BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ORAZ WZROST POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO REGIONU

DZIAŁANIE 2.4. TWORZENIE KOMPLEKSOWYCH TERENÓW INWESTYCYJNYCH


 Całkowita wartość wydatków Projektu wynosi 24 017 968,54 PLN w tym koszty kwalifikowane 21 281 238,85 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowiąca 60,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 12 768 743,31 PLN.
 
 Umowa nr UDA-RPSW.02.04.00-26-002/09-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.02.04.00-26-002/09 została zawarta w Kielcach dnia 24 sierpnia 2011r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie.
 
 
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 
 
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W KOŃSKICH
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGETYCZNEJ

DZIAŁANIE 4.1. ROZWÓJ SYSTEMÓW REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGETYCZNEJ


 Całkowita wartość Projektu wynosi 5 131 517,86 PLN w tym koszty kwalifikowane 4 900 512,00 PLN.

 Zgodnie z Umową nr UDA-RPSW.04.01.00-26-745/10-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.04.01.00-26-745/10 zawartą w Kielcach w dniu 12 grudnia 2011r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie dofinansowanie wynosi 2 450 256,00 PLN, stanowiące 50% kosztów kwalifikowanych Projektu.
 
 
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 
 
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. POPRAWA LOKALNEJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ NA TERENIE GMINY KOŃSKIE POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 4. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGETYCZNEJ

DZIAŁANIE 4.2. ROZWÓJ SYSTEMÓW LOKALNEJ INFRASTRUKTURY OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGETYCZNEJ


Nazwa Projektu pn. „Poprawa lokalnej infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Końskie poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej”.
 
 Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 5 553 307,46 PLN w tym: 2 776 653,73 PLN to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (stanowiąca 50,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu), a 2 776 653,73 PLN to wkład własny Beneficjenta (stanowiący 50,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).

 Umowa nr UDA-RPSW.04.02.00-26-744/10-00 o dofinansowanie Projektu
WND-RPSW.04.02.00-26-744/10 została zawarta w Kielcach dnia 6 czerwca 2011r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie - Beneficjentem.

 Przedmiotem Projektu  jest termomodernizacja 7 budynków użyteczności publicznej tj.
- Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich;
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Końskich;
- Szkoły Podstawowej w Dziebałtowie;
- Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Końskich;
- Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Końskich;
- Przedszkola Samorządowego Nr 7 w Końskich;
- Hali Sportowej przy ul. kpt. Stoińskiego w Końskich.
 
 
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 
 
 INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 001217T FIDOR – STARA KUŹNICA
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 3. PODNIESIENIE JAKOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO REGIONU

DZIAŁANIE 3.2. ROZWÓJ SYSTEMÓW LOKALNEJ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ
 
Nazwa Projektu pn. „Budowa drogi gminnej Nr 001217T Fidor – Stara Kuźnica”.
 
 Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 3 814 765,00 PLN w tym:
2 288 859,00 PLN to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (stanowiąca 60,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu), a 1 525 906,00 PLN to wkład własny Beneficjenta (stanowiący 40,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).

 Umowa nr UDA-RPSW.03.02.00-26-103/08-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.03.02.00-26-103/08 pn. „Budowa drogi gminnej Nr 001217T Fidor – Stara Kuźnica” została zawarta w Kielcach dnia 14 października 2009r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie - Beneficjentem.
 
 Dofinansowaniu podlegały następujące elementy realizacji projektu: sporządzenie dokumentacji projektowej, studium wykonalności, roboty budowlane, promocja projektu.
 
 W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wybudowano:
 
- drogę o długości 1,864 km
- chodniki o długości 1,003 km
- utwardzone pobocza o długości 2,725 km
- kanalizację deszczową o długości  0,380 km
- ścieżkę rowerową o długości 1,390 km
 
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. BUDOWA ULIC TURYSTYCZNEJ I SOSNOWEJ W SIELPI

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 3. PODNIESIENIE JAKOŚCI SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO REGIONU

DZIAŁANIE 3.2. ROZWÓJ SYSTEMÓW LOKALNEJ INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ

 
Nazwa Projektu pn. „Budowa ulic Turystycznej i Sosnowej w Sielpi”.
 
 Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 1 571 752,23 PLN w tym:
943 051,34 PLN to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (stanowiąca 60,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu), a 628 700,89 PLN to wkład własny Beneficjenta (stanowiący 40,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).
 
 Umowa nr DA-RPSW.03.02.00-26-107/08-00 o dofinansowanie Projektu WND-RPSW.03.02.00-26-107/08 pn. „Budowa ulic Turystycznej i Sosnowej w Sielpi” została zawarta w Kielcach dnia 26 stycznia 2010 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie - Beneficjentem.

 Dofinansowaniu podlegały następujące elementy realizacji projektu:
 
 1. Sporządzenie studium wykonalności
 2. Roboty budowlane
 3. Promocja projektu
 
 W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji został wykonany następujący zakres robót:
 
 1. budowa ulic - 0,576 km
 2. budowa chodników - 0,621 km
 3. budowa utwardzonych poboczy – 0,174 km
 4. budowa miejsc postojowych – 224 szt.
 5. budowa punktów oświetleniowych – 31 szt.
 
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... 
INFORMACJA Z REALIZACJI PROJEKTU
PN. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1
I GIMNAZJUM NR 1 W KOŃSKICH
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2007-2013

OŚ PRIORYTETOWA 5. WZROST JAKOŚCI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ORAZ INWESTYCJE W DZIEDZICTWO KULTUROWE, TURYSTYKĘ I SPORT

DZIAŁANIE 5.2 PODNIESIENIE JAKOŚĆI USŁUG PUBLICZNYCH POPRZEZ WSPIERANIE PLACÓWEK EDUKACYJNYCH
 
Nazwa projektu: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich”.
 
 Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu wyniosła 1 363 757,60 PLN w tym:
818 254,56 PLN to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (stanowiąca 60,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu), a 545 503,04 PLN to wkład własny Beneficjenta (stanowiący 40,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu).
 
Umowa nr UDA-RPSW.05.02.00-26-143/08-00 o dofinansowanie projektu WND-RPSW.05.02.00-26-143/08 pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich” została zawarta w dniu 5 maja 2009r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Końskie - Beneficjentem.

 Celem projektu było podniesienie poziomu wyposażenia szkół gminy w zakresie podstawowej infrastruktury sportowej i stworzenie warunków do rozwoju aktywności fizycznej uczniów oraz odpowiednich warunków prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.
 
 Dofinansowaniu podlegały następujące elementy projektu: sporządzenie dokumentacji technicznej, studium wykonalności, roboty budowlane, inspektor nadzoru inwestorskiego, promocja projektu.
 
 W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji wybudowo salę gimnastyczną o powierzchni 418,1 m2.
 
... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
 
 
 
 
 
 
 ...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...
 
Gmina Skarżysko-Kamienna podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 
W dniu 10 grudnia 2012 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2007-2013, podpisał umowę o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” z Gminą Skarżysko-Kamienna na zadanie pn.: e-świętokrzyskie -budowa miejskich sieci światłowodowych jst.
Koszt całkowity inwestycji wynosi 14 022 719,84 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 11 919 311,86 PLN.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez sześć gmin Województwa Świętokrzyskiego: Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, Staszów, Ożarów, Wiślica.
Głównym celem projektu jest poprawa stanu istniejącej podstawowej infrastruktury teleinformatycznej na obszarze sześciu miast województwa świętokrzyskiego, likwidacja zjawiska wykluczenia cyfrowego na terenie bezpośredniego oddziaływania projektu oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
Gmina Końskie, realizowała zakres dotyczący budowy monitoringu miejskiego, którego Transmisja danych odbywa się po światłowodzie, który stanowi uzupełnienie wybudowanej sieci szkieletowej w ramach „e-Świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej”. w ramach którego zostały wykonane 4 punkty dostępowe, 17 kamer obrotowych z 36 krotnym zoomem i 12 krotnym zoomem optycznym oraz 1 kamera mobilna. Centrum monitoringu zostało zlokalizowane w Komendzie Powiatowej Policji w Końskich w skład którego wchodzą m. in. monitory o przekątnych 24” i 42”. System zawiera mapę lokalizacji na którą naniesiono punkty kamerowe, sygnalizujące zdarzenia oraz umożliwia szybkie odnajdowanie zdarzeń, poprzez wskazanie dnia i godziny. System wyposażony został również w urządzenia zasilania awaryjnego, który umożliwiają podtrzymywanie napięcia.