XXIX sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2016-12-22)
 Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XXIX sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18).
 
Projekt porządku obrad przewiduje:
 
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
5.    Informacja nt. działań podejmowanych w ramach LGD w zakresie dotyczącym Gminy Końskie.
6.    Informacja o realizacji zadań prowadzonych w ramach inicjatyw lokalnych.
7.    Informacja o realizacji inwestycji przewidzianych do wykonania w roku 2016.
8.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a)    zmieniająca uchwałę Nr XXVII/261/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia
27 października 2016 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
b)    zmieniająca uchwałę Nr XXII/205/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
c)    zmieniająca uchwałę Nr XXII/206/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
d)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
e)    podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego,
f)    zmieniająca uchwałę Nr XVII/146/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej w Końskich na 2016 rok,
g)    ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Pływalni Miejskiej w Końskich na 2017 rok,
h)    wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
i)    zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
j)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
k)    ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie,
l)    zmieniająca uchwałę Nr XXVII/254/2016 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 października w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków,
m)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Końskie,
n)    wyrażenia zgody na budowę lapidarium upamiętniające dawny cmentarz żydowski w Końskich,
o)    ustalenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Końskie,
p)    zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
q)    przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Końskie na lata 2017-2021,
r)    zmieniająca uchwałę Nr XVII/196/2012 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Miasta i Gminy Końskie,
s)    określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
t)    nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie,
u)    wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4971/2 o powierzchni 0,0249 ha oraz niezabudowanej działki nr 4971/1 o powierzchni 0,0013 ha, położonych w Końskich przy ul. Warszawskiej,
v)    przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie dla funkcji produkcyjnych i towarzyszących oraz poprzemysłowych,
w)    utworzenia Spółdzielni Socjalnej ,,Nad Czarną”,
x)    zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Końskie pod nazwą Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich,
y)    przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2017 r.
9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2017-2026.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok:
a)    odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok,
b)    odczytanie opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej,
c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok,
d)    dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok,
e)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2017 rok.
11.Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
12.Rozpatrzenie protokołów z kontroli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.
13.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
14.Zakończenie obrad.