Zaproszenie - "Zakup energii elektrycznej do celów zasilania Pływalni Miejskiej w Końskich" Drukuj Email
(2016-12-19)
Znak: PM/899/16
Końskie 19.12.2016 r.
 
ZAPROSZENIE
 DO ZŁOŻENIA OFERTY
na:
„Zakup energii elektrycznej do celów zasilania Pływalni Miejskiej w Końskich”

 
Przedmiot zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo Energetyczne do celów zasilania Pływalni Miejskiej w Końskich. Wielkość zapotrzebowania na energię – szacunkowa łączna ilość energii rocznie to 352.000 kWh w taryfie C 21.
Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
Szacunkowa ilość dostarczanej energii (+/- 10%) dla zadania  wynosi 352 000  kWh
Rozpoczęcie sprzedaży energii elektrycznej nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży energii elektrycznej.
Termin realizacji zamówienia – od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Możliwość składania ofert częściowych  - NIE
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających – nie przewiduje się
 Kryteria oceny ofert -  cena 100 %
Oferty należy składać w biurze PM w Końskich do dnia  27.12.2016 r. do godz. 10.00
Otwarcie ofert nastąpi w PM w Końskich ul. Warszawska 38 26-200 Końskie w dniu
27.12.2016 r. o godz. 10.15

Sposób przygotowania oferty:
Ofertę można umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą  i adresem zamawiającego, a także napisem „Zapytanie ofertowe nr  4/2016, na zadanie „Zakup energii elektrycznej do celów zasilania Pływalni Miejskiej w Końskich”.
Oferta będzie również ważna, jeżeli zostanie przesłana e- mailem na adres Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć   lub Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
 
WARUNKI I ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 
1.Termin wykonania przedmiotowego zadania: od dnia 01.01.2017 do 31.12.2017r.
2. Cenę oferty należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę brutto (w rozbiciu na cenę netto i podatek VAT ) za wykonanie przedmiotowego zadania.
3. Zamawiający wybierze wykonawcę, który zaoferował najniższą cenę ofertową
4. Wykonawca do oferty winien załączyć kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia.
5. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Pan Andrzej Mijas, dyrektor  PM w Końskich      tel. 41 372 90 60, 882 907 931, w godz. 7.30 – 15.30 pn. - pt.
6. Do oferty należy załączyć:
koncesję do prowadzenia działalności w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oświadczenie o posiadanej  podpisanej  umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z lokalnym operatorem systemu dystrybucyjnego, tj. PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna działającym na terenie miasta i gminy Końskie,  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej potwierdzające profil działania Wykonawcy
 
Załączniki: