Strategia Miasta i Gminy Końskie Drukuj Email
 
 
 

Strategia Miasta i Gminy Końskie na lata 2000 - 2010

 
Strategia w najbardziej ogólnym ujęciu oznacza sposób osiągania wyznaczonych celów przez sterowanie rozwojem. Cechą strategii jest podejście systemowe, wysuwając na pierwszy plan relacje zachodzące miedzy głównymi sferami jakimi są: sfera społeczna, produkcyjna, ekologiczna oraz infrastruktura techniczna stanowiąca ich szkielet funkcjonalno-przestrzenny.

Diagnoza jest próbą odczytania przyszłości na podstawie stanu istniejącego. Główny nacisk kładzie się w niej na czynniki determinujące dalszy rozwój, jak:

    * bariery i ograniczenia rozwoju,
    * sytuacje konfliktowe,
    * uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne stanowiące podstawę przyszłego rozwoju.

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Końskie składa się z następujących elementów:

    * diagnoza prospektywna,
    * identyfikacja mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (analiza SWOT),
    * cele rozwoju,
    * strategiczne kierunki rozwoju,
    * zbiór programów i projektów gminnych.
 
Dignoza stanu.
W ujęciu działowym diagnoza obejmuje:

    * sferę społeczną,
    * budżet gminy,
    * sferę gospodarczą,
    * rolnictwo i leśnictwo,
    * otoczenie działalności gospodarczej,
    * sferę ekologiczną,
    * infrastrukturę techniczną.
    * Przy analizie danych zawartych w diagnozie zastosowano metodę powszechnie nazywaną analizą SWOT, dzięki której zdefiniowano mocne i słabe strony, a także główne szanse i zagrożenia rozwoju miasta i gminy.

Pobierz: