Dodatkowe miejsca w przedszkolach prowadzonych przez gminę Końskie Drukuj Email
(2016-08-11)
W budynkach szkół w Kazanowie, Nieświniu, Modliszewicach i Stadnickiej Woli zakończono prace modrenizacyjno – remontowe, których celem było dostosowanie pomieszczeń do wymogów budowlanych, aktualnych przepisów przeciwpożarowych i sanitarno-higienicznych określonych dla przedszkoli funkcjonujących w budynkach szkół.
 
W wyniku dokonanych zmian w/w szkołach z dniem 1 września 2016 roku rozpoczną pracę dwuoddziałowe przedszkola (punkty przedszkolne), z możliwością zapewnienia wychowania i opieki do 10 godz. dziennie.

Utworzono łącznie dodatkowych 80 miejsc przedszkolnych: 20 w Przedszkolu Samorządowym w Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie , 19 w Przedszkolu Samorządowym w Zespole Placówek Oświatowych w Nieświniu, 16 w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Modliszewicach , 25 w Punkcie Przedszkolnym przy Zespole Szkół w Stadnickiej Woli.

Rekrutację na utworzone miejsca prowadzą wskazane placówki z zachowaniem zasad określonych w art.20c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 j.t.), oraz na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr XVII/155/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2015r.