Aktualności arrow Rada Miasta arrow Działalność Rady Miasta arrow Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej w Końskich
Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email

Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XXIV sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2016 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.


Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,

 2. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,

 3. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,

 4. emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

 5. podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego,

 6. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacyjno – prawnej formy prowadzenia działalności gospodarczej przez dotychczasowe Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Końskich,

 7. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/286/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Końskie,

 8. zmieniająca uchwałę Nr XVII/156/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia
  2015 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Końskie gminnego Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny,

 9. zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016,

 10. nadania imienia Szkole Podstawowej w Pomykowie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Pomykowie,

 11. nadania nazw ulicom na osiedlu domków jednorodzinnych przy ulicy Południowej
  w Końskich,

 12. nadania nazw ulicom na obszarze, powstałego w wyniku scalenia i podziału, osiedla
  w rejonie ul. Leśnej, Majora Hubala po ogrody działkowe,

 13. uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie,

 14. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

 15. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 16. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

 17. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

 18. przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Wjazdowej, Warszawskiej, Wojska Polskiego, Lipowej, 1 Maja, Mieszka I, Iwo Odrowąża i Spółdzielczej,

 19. przystąpienia do sporządzenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica.

 1. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.

 2. Informacja nt. prac nad koncepcją rewitalizacji Sielpi.

 3. Informacja nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystyczno-wypoczynkowego.

 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015.

 5. Sprawozdanie z monitoringu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy na lata 2015 – 2022 za rok 2015.

10.Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.

11.Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
za 2015 r.

12.Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2015 rok.

13.Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

14.Rozpatrzenie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich.

15.Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.

16.Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk