XX sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2016-03-16)
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XX sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18)
 
Projekt porządku obrad przewiduje
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
5. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
7. Informacja nt. realizacji projektu p.n.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”.
8. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
9. Informacja o realizacji Uchwały Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Końskie za rok 2015.
10. Informacja o realizacji interpelacji i zapytań radnych zgłoszonych w roku 2015.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Końskie,
b) ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie,
c) zmieniająca uchwałę Nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
d) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2016-2025,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2016 r.,
f) likwidacji jednostki organizacyjnej gminy Końskie pod nazwą Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Końskich,
g) utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych Gminy Końskie oraz nadania jej statutu,
h) uchwalenia regulaminów korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Końskie,
i) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich,
j) przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2015 r. wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań,
k) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2016 roku,
l) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Zarządu Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
m) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w rejonie Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów,
n) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta.
12. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
13. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich za rok 2015.
14. Rozpatrzenie protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Końskich z kontroli stanu komunalnych zasobów mieszkaniowych.
15. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
16. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk