Program rodzina 500+ Drukuj Email
(2016-03-04)
 

 
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz.195) wprowadziła nowe świadczenie wychowawcze.
 
Prawo do tego świadczenia przysługuje:
- obywatelom polskim,
- cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym; przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; posiadający kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka. Świadczenie przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Na drugie i kolejne dziecko w/w świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200,00 zł netto.

W składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

W przypadku urodzenia dziecka, ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub w przypadku gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

O dodatkowe wsparcie w wysokości 500,00 zł na każde dziecko będą mogły wystąpić także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje jeżeli:
• dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub pieczy zastępczej,
• pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
• członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Osoby samotnie wychowujące dziecko nie będą musiały mieć zasądzonego świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od jego rodzica.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód.

Świadczenie wychowawcze 500,00zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Osoby zamieszkałe na terenie miasta i gminy Końskie będą mogły złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich przy ul. Armii Krajowej 22

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.) rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia. Pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowiły podstawę do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok 2014 (z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego).

Równocześnie informujemy, że w chwili obecnej M-GOPS w Końskich nie wydaje wniosków. Wnioski będą wydawane po wejściu w życie odpowiednich aktów prawnych, tj. od dnia 1 kwietnia 2016r.

Wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:
- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny,
- udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny,
2) oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje o: wysokości dochodu, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatku oraz wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku,
3) Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
- prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego.

Informujemy o uruchomionej w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim infolinii dla adresatów świadczenia wychowawczego pod numerem telefonów: 41 342 16 35 oraz 41 342 12 05 (czynna w godz. 7.30 – 15.30, oprócz dni wolnych i świąt)

Można również zadawać pytania drogą mailową na adresy: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć i Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem telefonu 22 529 06 68


Link: http://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/rodzina-500-plus/10239,Rodzina-500-plus.html