XVI sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2015-11-18)
Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./
 
zwołuję
 
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2015 r. o godzinie 8.00 w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich, ul. Mieszka I-go 4.
 
Porządek obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) zmieniającej uchwałę Nr IX/55/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
b) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków,
f) w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów i wynagradzania za pobór tej opłaty,
g) w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Pana Dariusza Kurcbarta na uchwałę Nr XXXV/363/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Końskie, udostępnionych dla operatorów i  przewoźników, warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,
h) zmieniającej uchwałę Nr XVII/341/97 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich”,
i) w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Gminy Końskie pod nazwą Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich,
j) w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego Związku pod nazwą Staropolski Związek Gmin i Miast.
4. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk