XV sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2015-10-23)
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XV sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 28 października 2015 r. o godz. 9.00 w Miejsko–Gminnym Domu Kultury w Końskich, ul. Mieszka I–go 4.
 
Projekt porządku obrad przewiduje:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
5. Informacja o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Końskie.
6. Wybory ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach oraz do Sądu Rejonowego w Końskich.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Końskie za rok szkolny 2014/2015.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.,
c) zmieniająca uchwałę Nr XLII/431/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
d) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
e) ubiegania się Gminy Końskie o środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
f) ubiegania się Gminy Końskie o środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
g) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków,
h) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
i) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości,
j) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2016,
k) uchwalenia Statutu Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich,
l) nadania nazw ulicom na terenie miasta Końskie i sołectwa Kornica,
m) nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Wąsosz (obręb Wąsosz),
n) zakazu używania fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Końskie,
o) uchwalenia zmiany części tekstowej zmienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica,
p) uchylająca uchwałę Nr VIII/89/2011 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie,
q) przystąpienia do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Końskie,
r) przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016,
s)nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
10. Informacja na temat oświadczeń majątkowych.
11. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk