Konslutacje społeczne Drukuj Email

ZARZĄDZENIE Nr 444/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

z dnia 30 września 2015 r.

  

zmieniające Zarządzenie Nr 438/2015 z dnia 28 września 2015r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2016

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z uchwałą Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 287, poz. 2940) – zarządzam, co następuje:

 § 1.  § 2. otrzymuje brzmienie:

 "Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od dnia 08 października 2015r. do dnia 21 października 2015r.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Krzysztof Obratański