Konsultacje projektu uchwały Drukuj Email
(2015-09-28)
 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2016

 

1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.
2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 28 września 2015r. do dnia 12 października 2015r. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie
z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronach internetowych: http://www.umkonskie.sisco.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.umkonskie.pl oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich http://www.mgops-konskie.pl
3. Wypełnione formularze można składać osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22 (pok. nr 1) lub drogą korespondencyjną na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie oraz drogą elektroniczną na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich, tel. (041) 372-69-05.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Krzysztof Obratański

 

Do pobrania: