XIV sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2015-09-24)
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XIV sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 30 września 2015 r. o godz. 9.00 w Miejsko–Gminnym Domu Kultury w Końskich, ul. Mieszka I–go 4.
 
Projekt porządku obrad przewiduje:
 
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
5. Raport z realizacji ,,Programu Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Końskie”, za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 r.
6. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2015 r.
7. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2015/2016.
8. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Nr XL/411/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na 2015 rok,
c) zmieniająca uchwałę Nr V/34/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Końskie,
d) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024,
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.,
f) uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”,
g) zmieniająca uchwałę Nr XVII/341/97 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Miejski Zarząd Obiektami Sportowymi w Końskich”,
h) utworzenia jednostki budżetowej Gminy Końskie pod nazwą Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich,
i) rozpatrzenia zarzutów Powiatowego Lekarza Weterynarii w Końskich co do sposobu realizacji przez Gminę Końskie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2015 roku.
10. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
11.Rozpatrzenie protokołu Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Końskich z kontroli stanu sanitarno-higienicznego miasta i gminy Końskie.
12. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Kowalczyk