ROZPOCZEŁY SIĘ PRACE NAD OPRACOWANIEM LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA KOŃSKIE Drukuj Email

 

Szanowni Mieszkańcy,

W celu poprawienia jakości życia mieszkańców naszego miasta, Urząd Miasta i Gminy Końskie przystępuje do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Końskie na lata 2016-2020”. Jest to kontynuacja dotychczasowych działań rewitalizacyjnych, które wynikają z wdrażania obowiązującego do tej pory Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Końskie na lata 2007-2015. Program obejmować będzie działania, które mają na celu ożywienie zdegradowanych obszarów miasta, przywrócenie ładu przestrzennego, gospodarczego i odbudowy więzi społecznych.
Lokalny Program Rewitalizacji to dokument, który określa kierunki działań rewitalizacyjnych. Program umożliwi również władzom samorządowym oraz innym uprawnionym beneficjentom pozyskanie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 na działania o charakterze wielowymiarowej rewitalizacji. Mając na uwadze powyższe zwracam się do Państwa – mieszkańców, przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców z prośbą o aktywny udział w pracach nad Programem. Wyrażam głębokie przekonanie, że wniosą Państwo wiele merytorycznych uwag i propozycji, które pozytywnie wpłyną na ostateczny kształt dokumentu. Poznanie Państwa zdania w kwestii rewitalizacji Końskich pozwoli na sformułowanie programu możliwie bliskiego oczekiwaniom mieszkańców naszego miasta. Proces konsultacji społecznych rozpocznie się w sierpniu br. Wszyscy zainteresowani będą mogli zgłaszać propozycje projektów (inwestycyjnych i społecznych), które w Państwa opinii powinny zostać realizowane na obszarach przewidzianych do rewitalizacji. Proces konsultacji społecznych będzie kontynuowany również we wrześniu br. w trakcie spotkania z mieszkańcami miasta. O terminie i miejscu spotkania będziecie Państwo poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Końskie na początku sierpnia br. Za opracowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Końskie na lata 2016-2020” odpowiedzialna jest firma EU-CONSULT Sp. z o.o., która została wyłoniona w przeprowadzonym przez Gminę Końskie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Burmistrz  Miasta i Gminy Końskie

Krzysztof Obratański