IX sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2015-05-25)
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na IX sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18).
 
Projekt porządku obrad przewiduje:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów: Nr VII/2015 z dnia 27.03.2015 r. oraz Nr VIII/2015 z dnia 28.04.2015 r. z sesji Rady Miejskiej w Końskich.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014.
6. Informacja o realizacji Uchwały Nr XXXV/362/2013 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Końskie.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.,
e) zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Miasta i Gminy Końskie za 2014 r.,
f) emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
g) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr XLIV/452/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków,
h) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr XXXVI/372/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa,
i) zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
j) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie,
k) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie,
l) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Końskie,
m) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
n) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Końskie,
o) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie w granicach ulic: Gimnazjalnej, Spacerowej oraz Zachodniej,
p) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie oraz sołectwa Kornica,
q) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego,
r) określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Końskie,
s) wyrażenia zgody na powołanie Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie,
t) powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu,
u) nieuwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
9. Rozpatrzenie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
10. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk