Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich Drukuj Email
(2015-04-01)

Zarządzenie Nr 174/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

 
 

Na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), oraz § 27 Statutów Sołectw Gminy Końskie stanowiących załączniki Nr 1-40 do uchwały Nr V/45/2003 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Końskie (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 104, poz. 990) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. W celu dokonania wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich zwołuję Zebrania Wiejskie, zwane dalej „Zebraniami” we wszystkich Sołectwach Gminy Końskie i ustalam następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie Zebrania i stwierdzenie jego prawomocności do podejmowania  uchwał.
2.    Wybór przewodniczącego Zebrania.
3.    Sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres 2011 – 2014.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Sołeckiej.
6.    Przeprowadzenie wyboru Sołtysa.
7.    Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej.
8.    Wolne wnioski, zapytanie i zakończenie Zebrania.
2. Miejsce oraz termin pierwszego i drugiego Zebrania, liczbę uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, minimalną liczbę mieszkańców, których obecność jest wymagana do uznania prawomocności Zebrania w pierwszym terminie określa Harmonogram Zebrań Wiejskich stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Obsługę kancelaryjno-techniczną zebrania prowadzić będą wyznaczeni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

§ 3. Zarządzenie podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectw poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych Sołectw, na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich www.umkonskie.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich http://umkonskie.bipgmina.pl/

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Krzysztof Obratański