VII sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2015-03-23)
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na VII sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 27 marca 2015 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18).
 
Projekt porządku obrad przewiduje:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów: Nr V/2015 z dnia 12.02.2015 r. oraz Nr VI/2015 z dnia 13.03.2015 r. z sesji Rady Miejskiej w Końskich.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
5. Informacja nt. stopnia realizacji projektu p.n.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie”.
6. Informacja nt. funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Końskie,
b) ustalenia dopłat do cen za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych z terenu Miasta i Gminy Końskie,
c) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.,
e) przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich w zakresie pomocy społecznej za 2014 rok oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok,
f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Końskie,
g) wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych i zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Gminy Końskie,
h) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części budynku gospodarczego położonego przy ulicy Piłsudskiego 44 w Końskich z przeznaczeniem pod garaż,
i) wyrażenia zgody na włączenie terenów położonych w Gminie Końskie w obszar Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,Starachowice”,
j) utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,
k) rozpatrzenia skargi Pani Ilony Pazera na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie,
l) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Końskich na uchwałę Nr XXXVI/371/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
m) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Końskich na uchwałę Nr XLIV/456/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
9. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk