Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Drukuj Email
(2015-03-18)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:
 
1. Przedszkola Samorządowego nr 2 w Końskich; ul. Partyzantów 5; 26-200 Końskie,
2. Przedszkola Samorządowego nr 3 w Końskich; ul. Partyzantów 2; 26-200 Końskie,
3. Przedszkola Samorządowego nr 5 w Końskich; ul. ks. Granata 6; 26-200 Końskie,
4. Szkoły Podstawowej w Kopaninach; Grabków 16 c; 26-200 Końskie,
5. Szkoły Podstawowej w Modliszewicach; ul. Gasińskiego 2; Modliszewice; 26-200 Końskie,
6. Zespół Szkół w Rogowie; ul. Kozubskiego 18b; Rogów; 26-200 Końskie
7. Zespół Szkół w Stadnickiej Woli; Stadnicka Wola 55; 26-200 Końskie
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju przedszkola, szkoły lub placówki.
2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
4. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3.
5. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą.
6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
7. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne.
8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
10. Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388).
11. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela.
12. Oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
13. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz. 191) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
14. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.
15. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

„Wszelkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane”

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora … (wpisać nazwę placówki, której konkurs dotyczy)” w terminie do dnia 3 kwietnia 2015 roku do godziny 15.30 – na adres:
Urząd Miasta i Gminy w Końskich ul. Partyzantów 1; 26-200 Końskie - Sekretariat


Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.
Przewodniczący Komisji powiadomi indywidualnie na piśmie kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy w Końskich (pok. nr 4; tel. 41 372 34 59)