Przypomnienie dotyczące wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 roku Drukuj Email
(2016-03-10)

OGŁOSZENIE

 
Uprzejmie przypominam mieszkańcom Gminy Końskie o obowiązku dokonywania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu (godz. 8.00–11.00, 11.30–14.30), u inkasenta (sołtysa), przelewem lub w banku na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Końskie:
 
07 1240 5006 1111 0010 1843 0049
 
Informuję, że zarówno terminy płatności za poszczególne kwartały jak również wysokość jednostkowych stawek opłaty pozostały bez zmian w związku z czym opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania w następujących terminach:
  • I kwartał w terminie do 15 marca 2016r.,
  • II kwartał w terminie do 15 maja 2016r.,
  • III kwartał w terminie do 15 września 2016r.,
  • IV kwartał w terminie do 15 listopada 2016r.
 
Właściciele nieruchomości, którzy nie osiągnęli wymaganego stopnia segregacji o zaistniałym fakcie zostaną poinformowani korespondencyjnie w terminie do dnia 29.02.2016r.

Prosimy o terminowe uiszczanie należnej opłaty. Należność nie wpłacona w terminie staje się zaległością, od której są naliczane ustawowe odsetki. Brak wpłaty skutkuje także naliczeniem dodatkowych 11,60 zł kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji.

Ponadto informujemy, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości osób zamieszkałych), właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację do Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr: (41) 372 32 49.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
Krzysztof Obratański