V sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(0215-02-09)
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na V sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 12 lutego 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18).
 
Projekt porządku obrad przewiduje:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów: Nr III/2014 z dnia 30.12.2014 r. oraz Nr IV/2015 z dnia 14.01.2015 r. z sesji Rady Miejskiej w Końskich.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
5. Informacja o stanie bezrobocia na terenie Miasta i Gminy Końskie.
6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Końskie.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.,
c) przyjęcia ,,Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta i Gminy Końskie na 2015-2022”,
d) przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2014 r. wraz z potrzebami związanymi z realizacją zadań,
e) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017,
f) nadania statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie im. Cezarego Chlebowskiego,
g) nadania statutu dla Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich,
h) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Końskie przez inne niż gmina Końskie osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
i) określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Końskie,
j) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Końskie niezabudowanej nieruchomości złożonej z działek oznaczonych numerami 4332/4 i 4332/2 położonej w Końskich przy ulicy Wjazdowej,
k) członkostwa Gminy Końskie w Stowarzyszeniu ,,Lokalna Grupa Działania-U ŹRÓDEŁ”,
l) powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia,
m) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Końskie w 2015 roku.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
9. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk