Otwarty konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Drukuj Email
(2015-02-03)

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii) - zadania zlecone do realizacji w formie wspierania

 

Nr zada-nia

Nazwa zadania

Wys. środków przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem

Wys. środków przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania w 2015r.

Wys. środków przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania w 2014r.

Termin realizacji

1

Świadczenie pomocy w zakresie poradnictwa osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym oraz ofiarom przemocy w rodzinie w ramach funkcjonowania punktu konsultacyjnego oraz telefonu zaufania „Niebieska Linia”.

Pomoc w wymienionej formie musi być udzielana bezpłatnie przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje.

6.000,- zł

-

6.000,- zł

marzec – grudzień 2015r.

2

Propagowanie trzeźwego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dla osób uzależnionych i ich rodzin poprzez działalność ruchu trzeźwościowego na terenie miasta i gminy Końskie.

15.000,- zł

-

15.000,-zł

marzec – grudzień 2015r.

3

Organizacja edukacyjnych programów i warsztatów profilaktycznych skierowanych do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz organizowanie imprez trzeźwościowych i lokalnych kampanii edukacyjnych promujących zdrowy tryb życia.

20.000,- zł

-

17.700,- zł

marzec – grudzień 2015r.

4

 

 

4 a

 

4 b

 

4 c

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży propagującego ideę trzeźwego oraz zdrowego stylu życia poprzez imprezy profilaktyczne o charakterze:

 

 

marzec – grudzień 2015r.

- kulturalno-turystycznym (rajdy, wycieczki – piesze, rowerowe, i in.)

6.000,- zł

-

4.900,- zł

- edukacyjno-artystycznym (plenery, warsztaty, festiwale, festyny, konkursy, i in.)

8.000,- zł

-

6.700,- zł

- sportowym (zawody, turnieje i in.)

 

133.000,- zł

-

111.000,- zł

5

Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Końskie z programem profilaktyki uzależnień (grupę docelową typują pedagodzy szkolni, a weryfikują pracownicy socjalni M-GOPS w Końskich). Turnusy min. 7-dniowe, dla grup w wieku 8-12 lat oraz grup w wieku 13-15 lat.

72.000,- zł

-

72.000,- zł

okres wakacji 2015r.

Łącznie:

260.000,- zł

-

233.300,- zł

 

 

I. Warunki otrzymania dotacji na realizację zadania:
1. Zgodność realizowanego zadania z zakresem działalności statutowej oferenta.
2. Objęcie realizacją zadania wyłącznie mieszkańców Gminy Końskie.
3. Realizacja zadań wyłącznie na terenie kraju.
4. Dysponowanie odpowiednimi zasobami kadrowymi gwarantującymi dobrą jakość realizowanego zadania.
5. Posiadanie doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu.
6. Realizacja programu profilaktyki uzależnień (dot. problematyki alkoholowej i narkotykowej).
7. Posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacja zadań przez Gminę Końskie.
8. Prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej realizacji zleconego zadania.

II. Termin i miejsce składania ofert oraz sposób przygotowania oferty:
1. Do konkursu mogą przystąpić:
a) organizacje pozarządowe,
b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z póżn. zm.) – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.
2. Oferty na realizację wymienionych zadań należy składać wraz z wymaganymi załącznikami w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na 2015 rok – ................... (podać numer zadania)”, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 – sekretariat (pokój nr 24) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2015r. do godz. 15.30.
3. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Na realizację danego rodzaju zadania publicznego uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Organizacja składająca oferty na realizację więcej niż jednego zadania konkursowego powinna złożyć każdą ofertę w oddzielnej kopercie (załączniki (a, b, c), o których mowa w punkcie II.7. składa się tylko raz).
6. Oferta konkursowa winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
7. Do oferty należy załączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku instytucji kościelnych potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną lub dekret erygowania parafii);
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów;
c) aktualny statut (w przypadku braku inny posiadany przez oferenta dokument określający przedmiot i zakres działania podmiotu);
d) dokument potwierdzający posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego;
e) wykaz osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje osób (np. aktualne uprawnienia pedagogiczne, trenerskie, instruktorskie, zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych lub kierowników wypoczynku);
f) program profilaktyki uzależnień (dot. problematyki alkoholowej i narkotykowej) wraz z harmonogramem;
g) oświadczenie, ze w stosunku do oferenta nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne;
h) oświadczenie, że oferent nie ubiega się o dofinansowanie tego samego zadania z innych środków z innych środków budżetowych Gminy Końskie;
i) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Końskie (np. zwrot dotacji lub jej części).
8. Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty mające znaczenie przy ocenie możliwości i jakości wykonania zadania przez oferenta, w tym rekomendacje i opinie o oferencie oraz realizowanych przez niego projektach.
9. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących.
10. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz winna być opatrzona datą potwierdzenia.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany treści oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

III. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru ofert.
1. Oferty podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie odrębnym zarządzeniem, w oparciu o kryteria określone w treści niniejszego ogłoszenia.
2. Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 02 marca 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich ul. Armii Krajowej 22 (pokój nr 1) i ma charakter zamknięty. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa nie zdoła zaopiniować ofert podczas jednego posiedzenia, Przewodniczący Komisji może postanowić o jego kontynuowaniu w innym terminie, który podaje do wiadomości obecnych.
3. Komisja Konkursowa może wzywać oferentów do uzupełnienia i korekty złożonych ofert. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie przez Komisję terminie zostaną odrzucone.
4. Ostateczną decyzje o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Końskie w drodze zarządzenia, w terminie 14 dni od daty zakończenia prac Komisji. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.
5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej www.umkonskie.bipgmina.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich: www.umkonskie.pl niezwłocznie po wydaniu zarządzenia przez Burmistrza.
6. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania;
b) negocjowania warunków, kosztów i terminu realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.
7. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania przez oferenta (w tym zbieżność realizowanego zadania z zakresem działalności statutowej oferenta, doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu) - 0 - 3 pkt;
b) analiza treści i zakresu przedstawionych działań profilaktycznych dot. problematyki uzależnień - 0 - 3 pkt;
c) proponowana jakość wykonania zadania ( w tym zakres planowanych działań, liczba osób objętych projektem, zakładane rezultaty realizacji zadania) – 0 – 3 pkt;
d) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w szczególności kwalifikowalność kosztów, celowość i efektywność wydatków) – 0 – 3 pkt;
e) planowany udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w kosztach realizacji zadania - 0 - 3 pkt;
f) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0 – 3 pkt;
g) kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie – 0 – 3 pkt;
h) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem w zakresie realizacji zadań publicznych (w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na realizację zadań środków - 0 - 3 pkt.
8. Do ofert na realizację zadania nr 5 - Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Końskie z programem profilaktyki uzależnień, dodaje się trzy dodatkowe kryteria oceny:
a) atrakcyjność miejsca i warunków wypoczynku - 0 - 3 pkt;
b) ocena programu wypoczynku - 0 – 3 pkt;
c) koszt realizacji projektu przypadający na jednego uczestnika - 0 - 3 pkt.

IV. Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu stosownych umów
z wyłonionymi w ramach konkursu oferentami (dopuszcza się przekazanie dotacji w kilku transzach).
2. Środki finansowe przyznane w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a) zadań i zakupów inwestycyjnych;
b) prac remontowo-budowlanych;
c) zakup gruntów i innych nieruchomości (budynki, lokale);
d) zakupu środków trwałych;
e) podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może być przez oferenta odliczony od podatku należnego lub zwrócony oferentowi w/g warunków określonych przepisami od podatku od towarów i usług;
f) kosztów prowadzenia działalności gospodarczej;
g) kar i mandatów oraz odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;
h) obsługi finansowo księgowej;
i) zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie;
j) nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania.
3. Oferent nie może ubiegać się o wsparcie realizacji zadania finansowanego z innych środków budżetowych Gminy Końskie.
4. Wymagany jest wkład środków finansowych własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości minimum 5% całkowitego kosztu realizacji zadania.
5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferent może wycofać ofertę lub dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania i kosztorysu. W przypadku przyjęcia niższej dotacji niż wnioskowana oferent zobowiązany jest sporządzić korektę kosztorysu zadania i przedłożyć zaktualizowany harmonogram realizacji zadania i opis poszczególnych działań (w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania).
6. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania, środki przeznaczone przez Gminę Końskie na realizację tego zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.
7. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana Gmina Końskie zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
8. Do umów zawieranych na realizację zadania nr 5 - Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z grup ryzyka pochodzących z najuboższych rodzin z terenu miasta i gminy Końskie z programem profilaktyki uzależnień oferent zobowiązany jest dołączyć kserokopię zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku właściwemu miejscowemu kuratorowi oświaty.

Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz wzory załączników do zarządzenia i formularza oferty można uzyskać w pokoju nr 1 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich tel. 41 372 69 05 lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich www.umkonskie.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje - współpraca z organizacjami pozarządowymi).

Do pobrania: