Aktualności arrow Organizacje pozarządowe arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 Drukuj Email
(2015-01-13)

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie:

 
 

I. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – zadania zlecone do realizacji
w formie wspierania

 

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem

Wysokość środków

przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2015 r.

Wysokość środków przyznanych
na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2014 r.

Termin realizacji zadania

1.

Prowadzenie szkolenia dzieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej.

 

142 000 zł

-

142 000 zł

luty – grudzień

2015 r.

2.

Prowadzenie szkolenia dzieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki ręcznej.

 

179 750 zł

-

179 750 zł

luty – grudzień
2015 r.

3.

Prowadzenie szkolenia dzieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki siatkowej.

 

30 000 zł

-

31 500 zł

luty – grudzień
2015 r.

4.

Prowadzenie szkolenia dzieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie pływania.

 

26 500 zł

-

26 500 zł

luty – grudzień
2015 r.

5.

Prowadzenie szkolenia dzieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie lekkiej atletyki.

 

13 250 zł

-

15 750 zł

luty – grudzień
2015 r.

6.

Prowadzenie szkolenia dzieci
i młodzieży oraz organizacja
i uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w zakresie sportów walki.

 

5 000 zł

-

5 000 zł

luty – grudzień
2015 r.

7.

Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowych i rekreacyjnych.

 

13 500 zł

-

16 500 zł

luty – grudzień 2015 r.

 

II. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadania zlecone do realizacji w formie wspierania

 

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem

Wysokość środków

przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2015 r.

Wysokość środków przyznanych
na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2014 r.

Termin realizacji zadania

1.

Organizacja różnorodnych przedsięwzięć artystycznych.

 

20 000 zł

-

16 000 zł

luty – grudzień

2015 r.

2.

Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży.

5 000 zł

-

-

luty – grudzień

2015 r.

 

III. Wypoczynku dzieci i młodzieży – zadania zlecone do realizacji w formie wspierania

 

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem

Wysokość środków

przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2015 r.

Wysokość środków przyznanych
na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2014 r.

Termin realizacji zadania

1.

Organizacja letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Końskie w formie wyjazdowej (kolonie i obozy wypoczynkowe
na terenie kraju, minimum 7- dniowe turnusy).

 

20 000 zł

-

25 000 zł

luty – wrzesień 2015 r.

(pobyt na wypoczynku
w okresie
27 czerwca – 31 sierpnia 2015 r.)

 

1. Warunki realizacji zadania:
1) zbieżność realizowanego zadania z zakresem działalności statutowej oferenta,
2) objęcie realizacją zadania wyłącznie mieszkańców Gminy Końskie,
3) realizacja zadań wyłącznie na terenie kraju,
4) dysponowanie odpowiednimi zasobami kadrowymi i lokalowymi,
5) posiadanie doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu,
6) posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadań zleconych przez Gminę Końskie,
7) prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej realizacji zleconego zadania.

2. Termin i miejsce składania ofert:
1) Do konkursu mogą przystąpić:
a) organizacje pozarządowe,
b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
 – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.
2) Oferty na realizację poszczególnych zadań wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego .................. (podać rodzaj zadania)” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu)
– w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2015 r. do godz. 15.30.
3) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
4) Na realizację danego rodzaju zadania publicznego uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.
5) Oferta winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
6) Do oferty należy załączyć:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku instytucji kościelnych potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną lub dekret erygowania parafii),
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
c) aktualny statut (w przypadku braku inny posiadany przez oferenta dokument określający przedmiot i zakres działania podmiotu),
d) dokument potwierdzający posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego,
e) wykaz imienny uczestników projektu, sporządzony wg załącznika nr 3 do zarządzenia oraz zgłoszenie zawodników (drużyn) do rozgrywek (zawodów), potwierdzone przez właściwy związek sportowy (dotyczy zadań 1 – 6 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej),
f) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie (np. aktualne uprawnienia trenerskie, instruktorskie, pedagogiczne, zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych lub kierowników wypoczynku),
g) dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami lokalowymi niezbędnymi do realizacji zadania (np. zgoda dyrektora placówki oświatowej, kulturalnej, sportowej na udostępnienie obiektu na potrzeby realizacji zadania, umowa lub projekt umowy najmu, użyczenia, dzierżawy),
h) oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,
i) oświadczenie, że oferent nie ubiega się o dofinansowanie tego samego zadania z innych środków budżetowych Gminy Końskie,
j) oświadczenie, o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Końskie (np. zwrot dotacji lub jej części).
7) Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty mające znaczenie przy ocenie możliwości i jakości wykonania zadania przez oferenta, w tym rekomendacje i opinie o oferencie oraz realizowanych przez niego projektach.
8) Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
9) W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz winna być opatrzona datą potwierdzenia.
10) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

3. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru ofert:
1) Oferty podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie odrębnym zarządzeniem, w oparciu o kryteria określone w treści niniejszego ogłoszenia.
2) Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 5 lutego 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, pok. Nr 24 i ma charakter zamknięty. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa nie zdoła zaopiniować ofert podczas jednego posiedzenia, przewodniczący Komisji może postanowić o jego kontynuowaniu w innym terminie, który podaje do wiadomości obecnych.
3) Komisja Konkursowa może wzywać oferentów do uzupełnienia i korekty złożonych ofert. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez Komisję terminie zostaną odrzucone.
4) Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia, w terminie 14 dni od daty zakończenia prac Komisji. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.
5) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich: www.umkonskie.pl, niezwłocznie po wydaniu zarządzenia przez Burmistrza.
6) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania,
b) negocjowania warunków, kosztów i terminu realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.
7) Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania przez oferenta (w tym zbieżność realizowanego zadania z zakresem działalności statutowej oferenta, doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu) – 0-4 pkt,
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w szczególności kwalifikowalność kosztów, celowość i efektywność wydatków) – 0-5 pkt,
c) proponowana jakość wykonania zadania (w tym zakres planowanych działań, liczba osób objętych projektem, dysponowanie bazą lokalową umożliwiającą realizację zadania, zakładane rezultaty realizacji zadania) – 0-4 pkt,
d) kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie – 0-4 pkt,
e) planowany udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w kosztach realizacji zadania – 0-3 pkt,
f) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-3 pkt,
g) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem w zakresie realizacji zadań publicznych (w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na realizację zadań środków) – 0-2 pkt.
8) W przypadku rozpatrywania ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:
a) atrakcyjność programu i miejsca wypoczynku – 0-3 pkt,
b) koszt realizacji projektu przypadający na jednego uczestnika – 0-2 pkt.

4. Zasady przyznawania dotacji:
1) Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi w ramach konkursu oferentami.
2) Środki finansowe przyznane w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
a) zadań i zakupów inwestycyjnych,
b) prac remontowych i budowlanych,
c) zakupu gruntów i innych nieruchomości (budynki, lokale),
d) zakupu środków trwałych,
e) podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może być przez oferenta odliczony od podatku należnego lub zwrócony oferentowi według warunków określonych przepisami o podatku od towarów i usług,
f) kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
g) kar, mandatów oraz odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
h) kosztów utrzymania biura organizacji,
i) zobowiązań powstałych przez datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie,
j) nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania.
3) Oferent nie może ubiegać się o wsparcie realizacji zadania finansowanego z innych środków budżetowych Gminy Końskie.
4) Wymagany jest wkład finansowych środków własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości minimum 5% całkowitego kosztu realizacji zadania.
5) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferent może wycofać ofertę lub dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania i kosztorysu. W przypadku przyjęcia niższej dotacji niż wnioskowana oferent zobowiązany jest sporządzić korektę kosztorysu zadania i przedłożyć zaktualizowany harmonogram realizacji zadania oraz opis poszczególnych działań (w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania).
6) W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego rodzaju zadania, środki przeznaczone przez Gminę Końskie na realizację tego zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.
7) Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana Gmina Końskie zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
8) Do umów zawieranych na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oferent zobowiązany jest dołączyć wykaz imienny uczestników projektu sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz kserokopię zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku właściwemu miejscowo kuratorowi oświaty.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wzory załączników do zarządzenia i formularza oferty można uzyskać w Wydziale Edukacji – pok. nr 4, tel.: (041) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich www.umkonskie.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

 

Do pobrania: