Informacja Agencji Rynku Rolnego Drukuj Email
(2014-12-29)
Uwaga szkoły!
Poza programem „Owoce i Warzywa w Szkole”, szkoły mogą uczestniczyć w mechanizmie „Administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży”
Agencja Rynku Rolnego informuje, iż w odbiorze owoców i warzyw przeznaczonych na bezpłatną dystrybucję mogą uczestniczyć zarówno organizacje charytatywne jak i inne organizacje: szkoły, domy dziecka, domy wychowawcze, przedszkola, obozy dla dzieci.
W ramach mechanizmu mogą bezpłatnie otrzymać produkty wycofywane z rynku takie jak owoce i warzywa.
 
W tym celu do centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie należy:
 
1) Złożyć wniosek WPR_P1_f1 w celu rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców (do pobrania ze strony internetowej ARR),
2) Złożyć wniosek Row_P1_f2 - Wniosek o przyznanie uprawnienia innej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej
3) Uprawnienie do bezpłatnego otrzymania wycofanych z rynku produktów dokonywane jest, decyzją Prezesa Agencji Rynku Rolnego, na wniosek zainteresowanej jednostki.
 
Do wniosku winny być załączone następujące dokumenty:
1. dokumenty urzędowe wskazujące organy i osoby uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy (np. akt powołania danej osoby na stanowisko dyrektora placówki),
2. statut lub umowę o utworzeniu jednostki organizacyjnej (może to być też np. uchwała organu samorządowego o utworzeniu szkoły),
Dokumenty z pkt. 1, 2 winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez organ, który go wydał.
3. zgodę osób zarządzających jednostką organizacyjną lub osoby fizycznej na przeprowadzenie kontroli w zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej,
4. zobowiązanie do:
a) przestrzegania przepisów Unii Europejskiej o nieprzeznaczeniu owoców i warzyw do sprzedaży,
b) prowadzenia odrębnych rejestrów zapasów owoców i warzyw oraz odrębnej rachunkowości dotyczącej działań związanych z zagospodarowaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży,
c) przekazywania Prezesowi ARR świadectwa przejęcia owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.
Zobowiązania, o których mowa w pkt 4 zawarte są we wniosku o przyznanie uprawnienia, a podpisanie wniosku przez uprawnioną osobę lub osoby oznacza ich akceptację.
Owoce lub warzywa otrzymane bezpłatnie od producentów nie mogą zastąpić ilości normalnie kupowanych przez jednostkę, która te produkty otrzymała.
Mogą być jedynie uzupełnieniem tych ilości.
W celu przekazania placówce oświatowej owoców czy warzyw (w ramach bezpłatnej dystrybucji), należy uzgodnić z działającym na lokalnym rynku producentem owoców/warzyw, który będzie brał udział w mechanizmie dotyczącym wsparcia producentów owoców i warzyw i chciałby je przekazać do placówki oświatowej – termin ich odbioru/wycofania (dowozu).
Mechanizm „Administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” nie jest tożsamy z mechanizmem „Owoce i warzywa w szkole” i nie narusza żadnych uprawnień danej jednostki wynikających z uczestnictwa mechanizmu „Owoce i warzywa w szkole”.
W załączeniu warunki uczestnictwa organizacji charytatywnych, innych jednostek organizacyjnych lub osób fizycznych w mechanizmie administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży.
 
Wszystkie wnioski i dokumenty dotyczące realizacji mechanizmu „Administrowania rozdysponowywaniem owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży” należy kierować pod adres:
Agencja Rynku Rolnego
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa
www.arr.gov.pl
Fax. (22) 628 – 93 – 53
 
Biuro Produktów Roślinnych
Dział Tytoniu i Innych Rynków
tel. (22) 661-78-10
(22) 661-71-70
 
Do pobrania: