III sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2014-12-22)
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na III sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2014 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok.18).
 
Projekt porządku obrad przewiduje:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z sesji: Nr I/2014 z dnia 01.12.2014 r. oraz Nr II/2014 z dnia 08.12.2014 r.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracy między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2023,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.,
c) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku ujętego w tym wykazie,
d) podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego,
e) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na 2015 rok,
f) ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich na 2015 rok,
g) ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Końskich oraz upoważnienia Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Końskich do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej w Końskich,
h) wyboru przedstawiciela Gminy Końskie w Zgromadzeniu Staropolskiego Związku Gmin i Miast,
i) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Kielce realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu mieszkańców Gminy Końskie do Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem w Kielcach,
j) przyjęcia planów pracy Rady Miejskiej w Końskich oraz Komisji na 2015 r.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 rok:
a) odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 rok,
b) odczytanie opinii właściwych Komisji Rady Miejskiej,
c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 rok,
d) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 rok,
e) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 rok.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
9. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk