XLIV sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2014-11-07)
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XLIV sesję Rady Miejskiej  w Końskich, która odbędzie się w dniu 14 listopada 2014 r. o godz. 11.00 w Miejsko–Gminnym Domu Kultury w Końskich, ul. Mieszka I–go 4.
 
Projekt porządku obrad przewiduje:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
5. Informacja o stanie ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Końskie.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Końskie za rok szkolny 2013/2014.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Nr XL/419/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Końskie,
b) zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/400/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom szkół, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Końskie,
c) przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015,
d) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2015,
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku oraz inkasa podatków,
f) przystąpienia do zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Końskie, na wschód od terenów kolejowych po granice administracyjne miasta.
8. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
9. Informacja o działalności Komisji oraz Rady Miejskiej w kadencji 2010-2014.
10. Informacje i komunikaty.
11. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk