Plan rozwojowy Sielpi Drukuj Email

(2014-10-29)

„Plan rozwojowy Sielpi w kontekście opracowywanej  koncepcji programowo - przestrzennej odbudowy zbiornika wodnego”, pod takim tytułem odbyło się w dniu 21 października 2014 r. spotkanie organizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Sielpi.

Na spotkaniu tym Burmistrz Michał Cichocki przedstawił zarys historyczny letniska w Sielpi. Poruszana była również tematyka rozwoju turystyki prozdrowotnej
w oparciu o teren wypoczynkowy w Sielpi. W tym temacie przedstawiła swoją prezentację Anna Kruszczak – główny specjalista ds. funduszy europejskich
w Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. w Kielcach. Następnie w imieniu wykonawcy projektu, Maciej Kowalik - Kierownik w Instytucie OZE Spółka z o.o. w Kielcach zapoznał zebranych z koncepcją programowo-przestrzenną odbudowy zbiornika wodnego istniejącego na rzece Czarnej Koneckiej/Malenieckiej w Sielpi wraz z turystyczno - rekreacyjnym zagospodarowaniem jego terenu i obszaru funkcjonalnie z nim związanego. Był to kolejny etap prac, którego celem było przedstawienie społeczności lokalnej, samorządom i przedsiębiorcom założeń rozwoju Sielpi wraz z odbudową zbiornika wodnego. Po przedstawieniu prezentacji, nawiązała się dyskusja, w której aktywnie uczestniczyli przedsiębiorcy działający w branży turystyczno - usługowo –noclegowej. Przedstawili oni uwagi co do aktualnego stanu funkcjonowania Sielpi oraz przedstawionej koncepcji.
Należy podkreślić, że aby uatrakcyjnić  ten obszar i umożliwić odbudowę zbiornika wodnego w Sielpi od 2011 roku trwają prace w kierunku realizacji tego zamierzenia. Staraniem Gminy Końskie w 2012 r. został uregulowany stan prawny gruntów pod czaszą zbiornika. Zostało wydzielone koryto rzeki Czarnej Koneckiej jako niezbywalna własność Skarbu Państwa. Grunty stanowiące czaszę zbiornika wodnego wraz z urządzeniami piętrzącymi stały się własnością Gminy Końskie. Uzyskanie prawa do dysponowania tymi gruntami przez Gminę pozwoliło na dalsze działania związane z jego odbudową i zagospodarowaniem terenu w jego obrębie. Kolejnym krokiem w tym kierunku było opracowanie koncepcji programowo -przestrzennej. W czerwcu 2014 r. w drodze zaproszenia do złożenia oferty cenowej wyłoniono wykonawcę prac koncepcyjnych. Wykonawcą tych prac został Instytut OZE Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością w Kielcach. Obecnie przez w/w firmę prowadzone są  prace związane z opracowaniem tej koncepcji.