XLII sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2014-09-18)
Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na XLII sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 25 września 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.
 
Projekt porządku obrad przewiduje:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Końskie za I półrocze 2014 r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r.
6. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.
7. Informacja o realizacji Uchwały Nr XXXV/362/2013 Rady Miejskiej w Końskich w sprawie przyjęcia Programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Końskie.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/404/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Koneckiego,
b) przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze miasta i gminy Końskie,
c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich na 2014 rok,
d) przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013),
e) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2023,
f) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2014 r.,
g) ubiegania się Gminy Końskie o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2015 Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój,
h) udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
i) uchwalenia Statutu Gminy Końskie,
j) nadania nazw rondom i ulicy na terenie miasta Końskie na drogach publicznych – drodze krajowej nr 42 i drodze wojewódzkiej nr 728,
k) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/293/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie programu stypendialnego Gminy Końskie,
l) określenia zasad udzielania z budżetu Miasta i Gminy Końskie dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych,
m) przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Końskie na lata 2014-2022,
n) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Miejskiego Zarządu Obiektami Sportowymi w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
o) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu,
p) utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Końskich, Rady Powiatu w Końskich, Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Końskie,
q) przystąpienia Gminy Końskie do Klastra ,,Uzdrowiska Świętokrzyskie”.
9. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
10. Rozpatrzenie protokołu z kontroli Komisji Ochrony Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Końskich.
11. Informacje i komunikaty.
12. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Zbigniew Kowalczyk