Konsultacje projektu uchwały Drukuj Email
(2014-09-10)
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2015

 
1. W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późniejszymi zmianami) prowadzące działalność statutową w sferze zadań publicznych objętych Programem, odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.
2. Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 18 września 2014 r. do dnia 1 października 2014 r.
3. Konsultacje będą przeprowadzane w formie przyjmowania uwag i wniosków na piśmie z wykorzystaniem formularza, który będzie dostępny na stronach internetowych: http://www.umkonskie.sisco.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.umkonskie.pl oraz na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich http://www.mgops-konskie.pl
4. Wypełnione formularze można składać osobiście w sekretariacie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22 (pok. nr 1) lub drogą korespondencyjną na adres: Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Końskich, ul. Armii Krajowej 22, 26-200 Końskie oraz drogą elektroniczną na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , w terminie określonym w pkt. 2 (liczy się data wpływu).
Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich, tel. (041) 372-69-05.
 
Burmistrz Miasta i Gminy

Michał Cichocki
Do pobrania: