Aktualności arrow Organizacje pozarządowe arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku Drukuj Email
(2014-05-08)
 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie:

 

I. Wypoczynku dzieci i młodzieży – zadania zlecone do realizacji w formie wspierania

 

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem

Wysokość środków
przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2014 r.

Wysokość środków przyznanych
na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2013 r.

Termin realizacji zadania

1.

Organizacja letniego wypoczynku
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Końskie w formie wyjazdowej (kolonie i obozy wypoczynkowe
na terenie kraju, minimum 7- dniowe turnusy)

30 000 zł

-

17 228 zł

28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.

 

II. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – zadania zlecone do realizacji w formie wspierania

 

Lp.

Rodzaj zadania

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem

Wysokość środków
przyznanych na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2014 r.

Wysokość środków przyznanych
na realizację tego samego rodzaju zadania
w 2013 r.

Termin realizacji zadania

1.

Organizacja różnorodnych przedsięwzięć artystycznych.

10 000 zł

8 500 zł

9 000 zł

czerwiec
– grudzień
2014 r.

2.

Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem programów skierowanych do dzieci i młodzieży.

11 500 zł

-

12 500 zł

czerwiec
– grudzień
2014 r.

 

1. Warunki realizacji zadania:

1) zbieżność realizowanego zadania z zakresem działalności statutowej oferenta,

2) objęcie realizacją zadania wyłącznie mieszkańców Gminy Końskie,

3) realizacja zadań wyłącznie na terenie kraju,

4) dysponowanie odpowiednimi zasobami kadrowymi i lokalowymi,

5) posiadanie doświadczenia w realizacji zadań podobnego typu,

6) posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadań zleconych przez Gminę Końskie,

7) prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej realizacji zleconego zadania.

 

2. Termin i miejsce składania ofert:

1) Do konkursu mogą przystąpić:

a) organizacje pozarządowe,

b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) – prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wyżej wymienionych zadań odpowiednio do terytorialnego zasięgu działania Gminy Końskie.

2) Oferty na realizację poszczególnych zadań wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „……………..” (podać rodzaj zadania) w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, 26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu) – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 maja 2014 r. do godz. 15.30

3) Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4) Na realizację danego rodzaju zadania publicznego uprawniony podmiot może złożyć tylko jedną ofertę.

5) Oferta winna być sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

6) Do oferty należy załączyć:

a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku instytucji kościelnych potwierdzenie odbioru powiadomienia o uzyskaniu osobowości prawnej przez instytucję kościelną lub dekret erygowania parafii),

b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),

c) sprawozdanie merytoryczne za rok 2013, w przypadku krótszej działalności, za okres od dnia rejestracji do dnia złożenia oferty (w przypadku kościelnych osób prawnych sprawozdanie z działalności pożytku publicznego),

d) sprawozdanie finansowe za rok 2013, składające się z trzech elementów: bilansu, rachunku wyników lub rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm. (w przypadku podmiotów zwolnionych z obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa podatkowego oświadczenie zawierające podstawę prawną zwalniającą z tego obowiązku),

e) aktualny statut (w przypadku braku inny posiadany przez oferenta dokument określający przedmiot i zakres działania podmiotu),

f) dokument potwierdzający posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego,

g) dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie (np. aktualne uprawnienia pedagogiczne, zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych lub kierowników wypoczynku),

h) oświadczenie, że w stosunku do oferenta nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne,

i) oświadczenie, że oferent nie ubiega się o dofinansowanie tego samego zadania z innych środków budżetowych Gminy Końskie,

j) oświadczenie, o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Gminy Końskie (np. zwrot dotacji lub jej części).

7) Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty mające znaczenie przy ocenie możliwości i jakości wykonania zadania przez oferenta, w tym rekomendacje i opinie o oferencie oraz realizowanych przez niego projektach.

8) Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

9) W przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione oraz winna być opatrzona datą potwierdzenia.

10) Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

 

  1. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin wyboru ofert:

1) Oferty podlegają zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Końskie odrębnym zarządzeniem, w oparciu o kryteria określone w treści niniejszego ogłoszenia.

2) Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 2 czerwca 2014 r. o godz. 13.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, pok. Nr 21 i ma charakter zamknięty. W przypadku, gdy Komisja Konkursowa nie zdoła zaopiniować ofert podczas jednego posiedzenia, przewodniczący Komisji może postanowić o jego kontynuowaniu w innym terminie, który podaje do wiadomości obecnych.

3) Komisja Konkursowa może wzywać oferentów do uzupełnienia i korekty złożonych ofert. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w wyznaczonym przez Komisję terminie zostaną odrzucone.

4) Ostateczną decyzję o wyborze ofert i przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz w drodze zarządzenia, w terminie 14 dni od daty zakończenia prac Komisji. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

5) Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej: www.umkonskie.bipgmina.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Końskich oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich: www.umkonskie.pl, niezwłocznie po wydaniu zarządzenia przez Burmistrza.

6) Ogłaszający zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania,

b) negocjowania warunków, kosztów i terminu realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.

7) Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania przez oferenta (w tym zbieżność realizowanego zadania z zakresem działalności statutowej oferenta, doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu) – 0-4 pkt,

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (w szczególności kwalifikowalność kosztów, celowość i efektywność wydatków) – 0-5 pkt,

c) proponowana jakość wykonania zadania (w tym zakres planowanych działań, zakładane rezultaty realizacji zadania) – 0-5 pkt,

d) kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie – 0-3 pkt,

e) planowany udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w kosztach realizacji zadania – 0-3 pkt,

f) planowany wkład rzeczowy i osobowy oferenta, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – 0-3 pkt,

g) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem w zakresie realizacji zadań publicznych (w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na realizację zadań środków) – 0-2 pkt.

8) W przypadku rozpatrywania ofert na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

a) atrakcyjność programu i miejsca wypoczynku – 0-3 pkt,

b) koszt realizacji projektu przypadający na jednego uczestnika – 0-2 pkt.

 

4. Zasady przyznawania dotacji:

1) Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu stosownych umów z wyłonionymi w ramach konkursu oferentami.

2) Środki finansowe przyznane w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

a) zadań i zakupów inwestycyjnych,

b) prac remontowych i budowlanych,

c) zakupu gruntów i innych nieruchomości (budynki, lokale),

d) zakupu środków trwałych,

e) podatku od towarów i usług (VAT), jeśli może być przez oferenta odliczony od podatku należnego lub zwrócony oferentowi według warunków określonych przepisami o podatku od towarów i usług,

f) kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,

g) kar, mandatów oraz odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

h) kosztów utrzymania biura organizacji,

i) zobowiązań powstałych przez datą zawarcia umowy lub po terminie zakończenia realizacji projektu, określonym w umowie,

j) nagród, premii i innych form bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania.

3) Oferent nie może ubiegać się o wsparcie realizacji zadania finansowanego z innych środków budżetowych Gminy Końskie.

4) Wymagany jest wkład środków finansowych własnych oferenta lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości minimum 5% całkowitego kosztu realizacji zadania.

5) Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W takim przypadku oferent może wycofać ofertę lub dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania i kosztorysu. W przypadku przyjęcia niższej dotacji niż wnioskowana oferent zobowiązany jest sporządzić korektę kosztorysu zadania i przedłożyć zaktualizowany harmonogram realizacji zadania i opis poszczególnych działań (w przypadku zmiany zakresu rzeczowego zadania).

6) W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego rodzaju zadania, środki przeznaczone przez Gminę Końskie na realizację tego zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.

7) Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana Gmina Końskie zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

8) Do umów zawieranych na realizację zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży oferent zobowiązany jest dołączyć wykaz imienny uczestników projektu sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz kserokopię zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku właściwemu miejscowo kuratorowi oświaty.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wzory załączników do zarządzenia i formularza oferty można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych – pok. nr 4, tel.: (041) 372-34-59 lub w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich www.umkonskie.pl lub w Biuletynie Informacji Publicznej www.umkonskie.bipgmina.pl (w zakładce: ogłoszenia i informacje – współpraca z organizacjami pozarządowymi).

 
Do pobrania: