Aktualności arrow Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Końskie
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Końskie Drukuj Email
(2015-10-29)
Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Końskie
 
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie w dniu 5 lutego 2014 r. ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanej w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie. Każdy kolejny rok uruchamia nową edycję naboru wniosków.
 
Zasady uzyskania dofinansowania:
 1. Zasady dofinansowania określa przyjęty uchwałą Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie.
 2. Wnioski mogą być składane od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie.
 3. Inwestorem może być tylko osoba fizyczna będąca posiadaczem (właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty) budynku lub lokalu położonego w granicach administracyjnych miasta Końskie.
 4. Reguły rozpatrywania, kwalifikacji oraz kolejności realizacji planowanych do dofinansowania inwestycji określa Regulamin dofinansowania.
 5. Rozstrzygnięcie wniosków nastąpi w I kwartale następnego roku. Z właścicielami nieruchomości, których wnioski zostały zakwalifikowane Gmina Końskie zawiąże umowy. Zawarta umowa jest podstawą do wykonywania zadania ujętego we wniosku. Faktyczne działania realizacyjne inwestycji będą dokonywane w roku następnym. Liczba rozpatrywanych wniosków uzależniona jest od ilości zakwalifikowanych wniosków oraz wysokości środków określonych w uchwale budżetowej Rady Miejskiej.
 6. Rozliczenie dofinansowania jest podstawą do ubiegania się o wypłatę dotacji wynoszącej do 50% łącznej wysokości poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5000 zł.
 7. Przedsięwzięcia aktualnie objęte dofinansowaniem:
  • likwidacja indywidualnego przestarzałego źródła ciepła i podłączenie instalacji grzewczej do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • wymiana przestarzałego źródła ciepła na źródło nowoczesne, wysokowydajne energetycznie i posiadające urządzenia automatycznie regulujące proces spalania (do wymiany najbardziej preferowane są kotły zasilane paliwem stałym).
  • ograniczenie zużycia paliwa stałego poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej.


Regulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Końskie inwestycji realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie

Wniosek

Rozliczenie dofinansowania

 

Więcej informacji na stronach:


 
 

 
 

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

 Gmina Końskie realizuje Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Końskie wspierany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na podstawie umowy o dotacji nr 296/15 zawartej 14 grudnia 2015 r. pomiędzy WFOŚiGW w Kielcach a Gminą Końskie.