Aktualności arrow Organizacje pozarządowe arrow Ogłoszenia arrow Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert Drukuj Email
(2014-01-28)
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ) i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012r. Nr 1356 j.t.) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012r. Nr 124 j.t.) w związku z uchwałą Nr XXXIII/350/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2014 oraz z uchwałą Nr XXXIV/352/2013 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
 
 ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert
 
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014, w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

1. Kandydatów na członków komisji konkursowych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:
1) nie zostały wskazane przez organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie,
2) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności (do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika – Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
3) korzystają z pełni praw publicznych,
4) posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

3. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1 (pok. nr 24) lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1, 26-200 Końskie, w terminie do dnia 14 lutego 2014 r.
Formularze, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert Burmistrz Miasta i Gminy Końskie, powołuje do komisji konkursowej osoby wybrane spośród zgłoszonych w trakcie niniejszego naboru kandydatów, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty biorące udział w konkursie.

5. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Szczegółowe informacje na temat naboru kandydatów oraz formularze zgłoszeniowe można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Końskich – pok. nr 1, tel. 41 372 69 20 lub w wersji elektronicznej na stronie www.umkonskie.bipgmina.pl, (w zakładce: ogłoszenia i informacje - współpraca z organizacjami pozarządowymi) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich www.umkonskie.pl ( w zakładce: organizacje pozarządowe – ogłoszenia) i na stronie internetowej M-GOPS w Końskich www.mgops-konskie.pl (w zakładce GKRPA)
 
Do pobrania: