Ogłoszenia
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 - informacja o wynikach konsultacji Drukuj Email
(2016-10-24)
 Końskie, 2016-10-24
Znak: Ed. 523.1.2016
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 

Czytaj całość…
 
Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 Drukuj Email
(2016-10-06)

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 i zaprasza do zgłaszania uwag i wniosków

 
Czytaj całość…
 
Sprawozdanie - Program współpracy 2015 Drukuj Email
(2016-05-23)
 
 
Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert Drukuj Email
(2016-03-07)
 

OGŁOSZENIE
wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 25 stycznia 2016 r. na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)
Czytaj całość…
 
OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert Drukuj Email

 

              Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia  12 stycznia 2016 r. na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  i młodzieży.


Czytaj całość…
 
Ogłoszenie Drukuj Email

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii). - czytaj dalej

 
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych Drukuj Email
(2016-01-14)

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późń. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XV/126/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 

ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych

Czytaj całość…
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016 Drukuj Email
(2016-01-13)
 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

Czytaj całość…
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Drukuj Email
(2015-10-22)
Końskie, dn. 22.10.2015r.
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2016

Czytaj całość…
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Drukuj Email
(2015-10-20)
Końskie, 2015-10-20
Znak: Ed. 523.1.2015
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Czytaj całość…
 
Konslutacje społeczne Drukuj Email

ZARZĄDZENIE Nr 444/2015

BURMISTRZA MIASTA I GMINY KOŃSKIE

z dnia 30 września 2015 r.

  

zmieniające Zarządzenie Nr 438/2015 z dnia 28 września 2015r. w sprawie: ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2016

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z uchwałą Nr LXIII/463/2010 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 287, poz. 2940) – zarządzam, co następuje:

 § 1.  § 2. otrzymuje brzmienie:

 "Konsultacje przeprowadzane będą w terminie od dnia 08 października 2015r. do dnia 21 października 2015r.".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

Krzysztof Obratański 

 

 

 

 

 
Konsultacje Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 Drukuj Email
(2015-09-30)

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

 
Czytaj całość…
 
Konsultacje projektu uchwały Drukuj Email
(2015-09-28)
 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2016

Czytaj całość…
 
Ogłoszenie Drukuj Email
(2015-03-18)

OGŁOSZENIE
wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 3 lutego 2015 r. na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii)

 

Czytaj całość…
 
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - dofinansowanie realizacji zadań publicznych w 2015 r. Drukuj Email
(2015-03-02)

OGŁOSZENIE
wyników otwartego konkursu ofert

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z dnia 8 stycznia 2015 r. na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 118/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Końskie z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Czytaj całość…
 
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert Drukuj Email
(2015-02-03)

OGŁOSZENIE

 Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, poz. 1138, poz. 1146) i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z 2013 r. poz. 1536) i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) w związku z uchwałą Nr XLIV/451/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Końskich na rok 2015 oraz z uchwałą Nr XLIV/450/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015:
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert
w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii).
Czytaj całość…
 
Otwarty konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Drukuj Email
(2015-02-03)

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii) - zadania zlecone do realizacji w formie wspierania

Czytaj całość…
 
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert Drukuj Email
(2015-01-20)
 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLIV/450/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015, w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) wypoczynku dzieci i młodzieży.
Czytaj całość…
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 Drukuj Email
(2015-01-13)

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie:

 
Czytaj całość…
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Drukuj Email
(2014-10-02)
Informacja o wynikach konsultacji społecznych
projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w Końskich na rok 2015

Czytaj całość…
 
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Drukuj Email
(2014-09-29)
Informacja o wynikach konsultacji społecznych

projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 
Czytaj całość…
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 31 z 68